Guvernul Victor Ponta – PROGRAMUL DE GUVERNARE 2012

Elaborarea prezentului Program de Guvernare a ţinut cont de perioada relativ scurtă de timp
existentă până la alegerile parlamentare, de situaţia economică şi socială în care se află
România şi de contextul internaţional care continuă să fie dominat de incertitudine şi
instabilitate economică şi financiară.
Un criteriu determinant în stabilirea obiectivelor şi strategiilor guvernamentale a fost cel al
concordanţei cu responsabilităţile pe care România şi le-a asumat în raport cu partenerii săi
europeni şi euroatlantici. De asemenea, ceea ce a contat in mod prioritar a fost nevoia resimţită
la nivel social a unei guvernări care să fie mai aproape de oameni, mai transparenta, mai
eficienta, care să oprească abuzurile de până acum, sa consolideze statul de drept, să corecteze
greşelile pe care fosta guvernare le-a făcut, să introducă mai multă justiţie socială şi să ofere o
speranţă şi o direcţie de evoluţie spre dezvoltarea durabila a întregii societăţi.
(…)
Propunem o buna guvernare, care să redea românilor speranţa, demnitatea şi mândria de a trăi
în ţara lor. De aceea, programul de guvernare încearcă să schimbe fundamental logica în care sa realizat exercitarea puterii până acum. Va trebui sa guvernam pentru oameni, nu numai
pentru indicatori macroeconomici, in niciun caz pentru clientela politică.
(…)
Având în vedere perioada scurtă de timp în care va exercita guvernarea, am stabilit următoarele
priorităţi esentiale:
1.     Respectarea legilor, fără excepţii, fără derogări sau scuze;
2.     Repararea inechităţilor sociale;
3.     Implementarea unei viziuni economice de lungă durată, care să ofere predictibilitate,
locuri de muncă şi să protejeze resursele naturale ale ţării;
4.     Depolitizarea administraţiei publice. Doar miniştrii şi secretarii de stat vor fi numiţi şi
sprijiniţi politic;
5.     Toleranţă zero faţă de corupţie şi clientelism. Continuarea eforturilor pentru atingerea
obiectivelor din Mecanismul de Cooperare şi Verificare.
Pentru a asigura o bază solidă de susţinere a iniţiativelor şi măsurilor guvernamentale,
rămânem consecventi unei maniere de lucru bazate pe dialog politic, social şi economic şi pe
consultarea societăţii civile şi a tuturor celor interesaţi şi vizaţi de politicile ce urmează a fi
implementate.Printre cele mai importante masuri propuse pentru fiecare domeniu se numara:

BUGETUL PUBLIC ȘI POLITICA ECONOMICĂ

· Realizarea unui mix eficient între politicile de stimulare a creșterii economice și
obiectivul asigurării stabilității economice și financiare a țării;
· În acest scop, vom continua acordurile cu partenerii externi (Uniunea Europeană, Fondul
Monetar Internațional, Banca Mondială și alții) și vom respecta prevederile acestora.
· Execuția bugetară se va realiza de o manieră prudentă, concomitent cu respectarea
obligațiilor asumate către diferite categorii de cetățeni, și anume, în cursul acestui
an, reîntregirea salariilor personalului bugetar la nivelul din iunie 2010 și restituirea
sumelor reținute fără bază legală pensionarilor;
· Creșterea încasărilor bugetare prin eficientizarea administrării fiscale, îndeosebi prin
aplicarea de proceduri moderne de control, lupta fermă împotriva evaziunii fiscale și a
corupției, precum și prin utilizarea cu rezultate cuantificabile a banului public (reducerea
drastică a cheltuielilor materiale ale instituțiilor bugetare și ierarhizarea investițiilor
publice în funcție de influențele economico-sociale favorabile ale acestora);
· Elaborarea pe baze fundamentate a cadrului bugetar multianual pentru stimularea
mediului de afaceri și întărirea clasei mijlocii;
· Guvernul susține semnarea de către România a Tratatului Fiscal promovat la nivel
european și va stimula dezbaterea publică a prevederilor sale, urmând să adopte cu
operativitate și alte măsuri de întărire a guvernanței economice adoptate la nivelul
Uniunii Europene.

AFACERI EUROPENE:
GESTIONAREA FONDURILOR STRUCTURALE ŞI DE COEZIUNE

Creşterea substanţială a gradului de absorbţie a fondurilor structurale şi de
coeziune până la 31 decembrie 2012.
Demararea implementării schemei privind reabilitarea termică a clădirilor,
finanţată prin Programul Operaţional Regional, după aprobarea de către Comisia
Europeană a realocării sumei de 150 milioane Euro de la Fondul Social European
la Fondul European pentru Dezvoltare Regională.

COORDONAREA PROCESULUI DE GESTIONARE A AFACERILOR EUROPENE

Promovarea intereselor României în cadrul negocierilor privind viitorul cadru
financiar multianual al UE post 2013, principalul obiectiv fiind acela de a-şi
îmbunătăţi poziţia de beneficiar net în relaţiile financiare cu UE faţă de cea din actuala perspectivă prin asigurarea unei finanţări adecvate pentru politicile
europene şi în special pentru cele de interes major pentru România.

SĂNĂTATE

Finalizarea, promovarea și aprobarea noului proiect de lege a sănătății
Implementarea unui proiect pilot cu privire la salarizarea diferențiată, în funcție de
performanță, a personalului din sistemul sanitar
Creșterea accesibilității populației vulnerabile la servicii medicale
Înființarea centrelor multifuncționale în zonele în care și-au încetat activitatea spitalele
considerate ineficiente, pentru creșterea accesibilității populației la servicii medicale de
specialitate
Înființarea de noi centre de primire urgențe în zonele cu risc crescut
Promovarea consumului de medicamente generice pentru populatie (medicamente mai ieftine,
dar la fel de eficiente).

ECONOMIE, COMERȚ ȘI MEDIUL DE AFACERI

Îmbunătăţirea performanţelor întreprinderilor de stat, prin restructurare, cu scopul reducerii
pierderilor acumulate de acestea, şi prin restrângerea arieratelor, care la finele anului 2011
reprezentau 2,6% din PIB. Implementarea acelor măsuri fiscale menite să deblocheze plăţile şi
mecanismele de compensare a TVA
Auditarea şi evaluarea tuturor contractelor de achiziţii de bunuri şi servicii şi de consultanţă din
punctul de vedere al necesităţii, oportunităţii şi eficientizării actului decizional
Implementarea corectă a legislaţiei europene în domeniul energiei („Pachetul 3 energie”) şi
asigurarea independenţei reglementatorului, prin trecerea ANRE în subordinea Parlamentului
Regândirea sistemului de redevenţe şi a taxelor de exploatare a resurselor în acord cu
prevederile comunitare.
Continuarea procesului de privatizare, mai ales acolo unde şi atunci când privatizarea aduce
responsabilitate şi chibzuinţă în gestionarea activelor economice şi a resurselor, dar după
finalizarea auditului asupra activităţii Guvernului precedent şi clarificarea situaţiei reale, tehnice
şi economice a societăţilor sup
use acestui proces.CULTURA
Elaborarea proiectului Codului patrimoniului cultural, prin integrarea prevederilor conţinute în
legile şi actele normative în vigoare, precum şi prin regândirea sistemului instituţional.
Semnarea Convenţiei cadru a Consiliului Europei cu privire la valoarea patrimoniului cultural
pentru societate şi ratificarea sa de catre Parlamentul României.
Reinstituirea programului „Patrimoniului în pericol” destinat muzeelor etnografice în aer liber
pe bază de cofinanţare cu contribuţie privată, mecenat şi sponsorizări.
Încheierea unor parteneriate cu autorităţile locale privind finanţarea şi amplasarea
monumentelor de for public.
Măsuri prioritare: protejarea unor valori culturale romanesti precum:
· Cetatile dacice din Muntii Orastiei
· Ansamblul monumental „Calea Eroilor” de la Targu-Jiu
· Ceramica de Horezu

ADMINISTRAȚIE ȘI INTERNE

Îmbunătăţirea cooperării dintre instituţiile abilitate în combaterea evaziunii fiscale şi a
contrabandei (ANAF, IGPF şi IGPR)
Implementarea strategiei sectoriale pentru combaterea corupţiei în structurile MAI
Continuarea eforturilor pentru aderarea României la Spaţiul Schengen prin ridicarea
controalelor la frontierele maritime şi aeriene şi stabilirea termenului de ridicare a controalelor
la frontierele terestre
Continuarea implementării sistemului integrat de securizare a frontierei
Adoptarea măsurilor necesare pentru desfăşurarea alegerilor locale şi parlamentare în condiţii
de deplină legalitate
Organizarea transparentă şi corectă a concursurilor pentru recrutarea şi promovarea în funcţiile
publice şi în celelalte posturi din administraţia publică exclusiv pe  bază de competenţă
profesională
Eliminarea tuturor formelor de discriminare în alocarea fondurilor guvernamentale destinate
autorităţilor publice locale
Promovarea Strategiei Naţionale Anticorupţie în vederea acceptării de către Parlamentul
RomânieiAdoptarea măsurilor necesare astfel încât prefecţii şi subprefecţii să asigure condiţiile pentru
buna desfăşurare a procesului electoral

APĂRARE

Îndeplinirea obligațiilor asumate prin Parteneriatul strategic cu SUA
Iniţierea unui proces de promovare a personalului pe baza principiilor meritocrației, a stării de
sănătate și capacităților fizice ale personalului;
Demararea consultărilor cu societatea civilă pentru reconstrucția sistemului de pensii
ocupaționale.

JUSTIȚIE

Realizarea cu prioritate a obiectivelor asumate în cadrul Mecanismului de Cooperare şi
Verificare (MCV), iar în acest sens implementarea noilor coduri rămâne un obiectiv
fundamental
Iniţierea urgentă a unor dialoguri cu colectivele de conducere ale instanţelor judecătoreşti, cu
Consiliul Superior al Magistraturii(CSM), cu asociaţiile profesionale ale judecătorilor şi
procurorilor, cu avocaţii, notarii, consilierii juridici, în vederea adoptării unui calendar corect şi
realist, fără sincope sau întârzieri nejustificate, al intrării în vigoare a noilor coduri: intrarea în
vigoare a noului Cod de procedură civilă (termen estimat: 1 septembrie 2012), precum şi
pregătirea corespunzătoare a intrării în vigoare a noului Cod penal şi a noului Cod de procedură
penală (termen estimat: primul semestru al anului 2013)

AGRICULTURĂ ȘI DEZVOLTARE RURALĂ

Accelerarea procesului de comasare a terenurilor agricole prin măsuri de sprijinire a efectuării
cadastrului, asigurarea cadrului legal şi instituţional necesar comasării şi adoptarea de măsuri
care să încurajeze tranzacţiile cu terenuri agricole în scopul comasării
Implementarea unui program special de refacere a infrastructurii de irigaţii cu finanţare din
fonduri europene

DEZVOLTARE REGIONALĂ ȘI TURISM

Accelerarea procesului de absorbție a fondurilor europene în cadrul Programului Operațional
Regional prin transferul responsabilităților de control și monitorizare a proiectelor de la nivelul
Ministerului Dezvoltării Regionale la nivelul Agențiilor pentru Dezvoltare Regională,
simplificarea procedurilor de rambursare a cheltuielilor efectuate de beneficiarii de fonduri, stabilirea unor termene maxime pentru rambursarea de către minister a cheltuielilor realizate
de către beneficiari, precum și reglementarea situației proiectelor pentru care nu se depun
cereri de rambursare a cheltuielilor de către beneficiari în termen de maxim un an
Revizuirea proiectelor incluse în Programul Național de Realizare a locuințelor sociale destinate
tinerilor precum și persoanelor evacuate din locuințe de către foștii proprietari pentru ca
acestea să corespundă scopului pentru care au fost elaborate programele

TRANSPORTURI

Respectarea condiţiilor contractuale privind finanţarea şi termenele de finalizare a investiţiilor
în derulare
Finalizarea secţiunilor de autostradă şi a centurilor ocolitoare aflate în construcţie (Autostrada
Bucureşti-Ploieşti, Autostrada Cernavodă-Constanţa, varianta de ocolire Deva-Orăştie la
standard de autostradă, centurile cu profil de autostradă Arad şi Constanţa), a unor proiecte de
reabilitare a drumurilor naţionale în curs de execuţie, precum şi finalizarea altor obiective de
infrastructură
Demararea lucrărilor de execuţie pentru tronsoanele de autostradă, cu finanţare europeană,
aflate pe Coridorul IV Pan-European: (Timişoara-Lugoj, Lugoj-Deva)

DIPLOMAȚIE ȘI AFACERI EXTERNE

Dezvoltarea şi consolidarea profilului României în UE şi NATO şi punerea în valoare cu mai mare
eficacitate a beneficiilor ce decurg din statutul României de membru al celor două structuri
Continuarea eforturilor de promovare şi acţiunilor ferme de susţinere a aspiraţiilor de integrare
europeană ale Republicii Moldova va avea un loc central

EDUCAȚIE

Gestionarea în condiţii optime a examenelor naţionale
Deblocarea posturilor din învăţământul superior
Susţinerea doctoranzilor și post-doctoranzilor prin burse din programe POSDRU
Utilizarea fondurilor structurale pentru dezvoltarea infrastructurii comune orientate pe
cercetare sau tehnologie
Gestionarea eficientă şi transparentă a resurselor

MUNCĂ, FAMILIE ȘI PROTECȚIE SOCIALĂ

Reîntregirea salariilor personalului bugetar
Reanalizarea acordului tripartit privind evoluţia salariului minim brut pentru 2012- 2016
Definitivarea sistemului ghişeului unic pentru angajatori
Crearea cadrului legislativ pentru realizarea cardului de asigurat

MEDIU

Operationalizarea Fondului de Mediu prin alocarea cu prioritate a resurselor pentru investitii
verzi si crearea de locuri de munca verzi
Adoptarea unei Strategii si a unui Plan National de gestionare a deseurilor
Instituirea imediata a unui moratoriu privind exploatarea gazelor de sist pana la finalizarea
studiilor ce se afla in derularea la nivel european privind impactul asupra mediului prin
procedeul de fractionare hidraulica.

3 thoughts on “Guvernul Victor Ponta – PROGRAMUL DE GUVERNARE 2012”

  1. mie imi place asta: „Regândirea criteriilor de promovare a cadrelor didactice în concordanţă cu realitatea sistemului de învăţământ românesc”. viitorul suna bine…

  2. @berenger este o linie directiva…conteaza foarte mult si calitatea celor care vin sa faca educatie..lucrul acesta nu se intampla acum

  3. Au uitat sa adauge la final : ONOARE MUNCII !!Fireste ca si ” Traiasca tovarasul Stalin maretul conducator ” mergea dar cu aia , cu ” munca” , cu aia chiar dadea bine . :satansmoking:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *